معاونت جذب

معاونت جذب

CRM

Member

محمود اتحاد پور

مدیر جذب و ارتباط با مشتری
Member

حمید شفیعی

مدیر بخش جذب بی تو بی
Member

مجید راسخ

مدیر بخش جذب بی تو سی
Member

لیلا میرزایی

کارشناس جذب
Member

الهام علیزاده

کارشناس جذب
Member

وه نوش کاکه رشی

کارشناس جذب
Member

نیلوفر خدامی

کارشناس جذب
Member

ساناز موسوی

کارشناس جذب

واحد رسانه و برندینگ

Member

مهران رضوانی

مدیر رسانه و برندینگ

شعب

Member

.

مدیر شعب

توسعه محصولات

Member

حمید شفیعی

مدیر توسعه
Member

مدیر تحقیق

احمد اتحادپور
اینستاگرام تلگرام