احمد اتحادپور

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری مالی – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سوابق اجرایی

 • سبدگردان سهم آشنا – مدیر شعبه شیراز
 • گروه مالی سپهر صادرات – مدیر پرتفوی سرمایه گذاری
 • شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین – عضو هیئت تحلیل
 • سبدگردان آرمان اقتصاد – عضو هیئت مدیره و سهامدار
 • سبدگردان آرمان اقتصاد – مدیر عامل
 •  

گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

 • اصول بازار سرمایه
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • معامله گری اوراق تامین مالی
 • معامله گری اوراق مشتقه
MrContact
اینستاگرام تلگرام