هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

DrMasoudMovafaghi2

دکتر مسعود موفقی

عضو هیئت مدیره
hadimohammadkhani

دکتر هادی محمدخانی

رئیس هیئت مدیره
ahmadetehadpour

احمد اتحادپور

مدیرعامل
اینستاگرام تلگرام