سبدگردانی

مدیریت تضاد منافع

تضاد منافع بین منافع سبدگردان و اشخاص وابسته

تضاد منافع بین منافع سبدگردان و اشخاص وابسته در صورت خرید سهم توسط تحلیل گران و مدیران و کارشناسان ملزم به افشا هستند.

رابطه تجاری با دیگران

رابطه تجاری با دیگران، هیچگونه رابطه تجاری اساسی با شرکت های دیگر وجود ندارد.

هرگونه منافع به استثنا کارمزد از مشتریان

هرگونه منافع به استثنا کارمزد از مشتریان شرکت آرمان اقتصاد غیر از کارمزدهای قانونی، هیچ منفعت دیگری از مشتریان ندارد.

هرگونه منافعی که ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثنا کارکنان سبدگردان فراهم می آورد

هرگونه منافعی که ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثنا کارکنان سبدگردان فراهم می آورد جز کارمزد معاملات ارائه خدمات غیر از مشتریان نفعی برای دیگران ندارد.

ارتباط با شرکای دیگر

سبدگردان آرمان اقتصاد مالک بخشی از سهام شرکت رهشاد سپاهان با نماد حرهشا است که مطابق ماده ۲۷ این موضوع افشا شده است و ضمنا قصد سرمایه گذاری بلندمدت و استراتژی buy & hold در این شرکت را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید