معاونت ها و مشاوران

ahmadetehadpour

احمد اتحادپور

مدیرعامل

معاونت ها

Member

راضیه مریزاد

معاونت تحقیق و توسعه
Member

.

معاونت مالی
Member

محمود اتحادپور

معاونت جذب
Member

ملیکا قنبری

معاونت اداری
Member

دکتر مسعود موفقی

معاونت سرمایه گذاری

مشاوران مدیر عامل

Member

دکتر حمید شفیعی

مشاور توسعه و جذب
Member

راضیه مریزاد

مشاور قوانین و مقررات
اینستاگرام تلگرام