سبدگردانی

کارمزد و نحوه محاسبه آن در سبدگردانی

کارمزد هر یک از خدمات

برای سبدگردانی کارمزد ثابت ۱ درصد و کارمزد متغیر ۲۰ تا ۳۰ درصد مازاد سود بانکی

نحوه محاسبه کارمزدها

مطابق با چارچوب قراردادهای اعلامی از سوی سازمان بورس

دیدگاهتان را بنویسید