سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک
  • کارشناسی ارشد مالی بین الملل از انگلستان
  • دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

  • تدریس در رشته مدیریت مالی در دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس در رشته مدیریت مالی در دانشگاه خوارزمی

سوابق اجرایی

  • رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان
  • عضو هیئت مدیره کارگزاری مهرآفرین
  • رئیس هیئت مدیره بهداشت کودک
  • رئیس هیئت مدیره آمایش پتروصنعت
  • کارشناس شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
hadimohammadkhani