سبدگردانی

بازدهی سبدگردانی آرمان اقتصاد

متقاضی عزیز

این صفحه به علت عدم توانایی نرم افزار بورسی در محاسبات بازده تجمعی که متعلق به این شرکت هم نمی باشد و این مجموعه هم به آن دسترسی ندارد قابلیت بروزرسانی ندارد.
این موضوع به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار هم رسیده است.

میانگین بازدهی سبدهای کم رسیک و پر ریسک

شرحتاریخ شروعتاریخ پایانTWRR
روزانه1399/04/221399/04/233.7%
هفتگی1399/04/141399/04/2110.02%
ماهانه1399/03/011399/04/0183.03%
سه ماهه1398/11/231399/02/2476.28%
شش ماهه1398/08/231399/02/24127.20%
نه ماهه1398/02/251399/02/24160.59%
یک ساله1398/02/251399/02/24199.51%
پنج ساله اخیر1394/02/251399/02/24380.79%
از ابتدای تاسیس تا کنون1393/01/261399/02/23358.76%

دیدگاهتان را بنویسید