شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد موفق به اخذ مجوز مشاور پذیرش و مشاور عرضه گردیده و با توجه به به قابلیت و زیر ساخت موجود در این مجموعه این امکان را فراهم میسازد تا بتوانیم در حوزههای پذیرش و عرضه سهام یا محصول مشتریان گرامی در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران خدمت رسانی نماییم.
پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است.مشاور پذیرش،به عنوان رابط میان متقاضی پذیرش و بورسها عمل میکنند. ازسوی دیگر،متقاضی به عنوان ناشر سهام یا عرضه کننده محصول به منظور انجام مراحل عرضه و انجام فرآیندهای آن نزد مراجع قانونی از خدمات مشاورعرضه استفاده می نمایند. 

مشاور پذیرش

شخصی حقوقی است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار،طبق مقررات برای پذیرش اوراق بهادار شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش محصول و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران و بورس انرژی اقدام می کند.مشاور پذیرش به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد.

مشاور عرضه

شخص حقوقی است که با دارا بودن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند اموراجرایی در زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار یا محصول شرکت متقاضی را در بورسهای مربوطه انجام دهد.

مزایا

برخی از مهمترین مزایای پذیرش در بازار سرمایه ذکر میگردد:

 1. سهولت تأمین مالی شرکتها از بورس و بانکها
 2. افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه
 3. برخورداری از مشوقهای دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی
 4. تعیین قیمت منصفانه سهام و سایر اوراق بهادار شرکت
 5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و نقل و انتقال
 6. تسهیل وثیقهگذاری سهام توسط سهامداران و برخورداری از مزایای تامین مالی
 7. امکان افزایش سرمایه از آورده نقدی و تزریق نقدینگی جدید به شرکت

خدمات مشاور پذیرش

خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش، شرح ذیر است:

 1. ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش و تهیه امید نامه و ……….
 2. سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش
 3. ارائه مدارک و اطالعات درخواستی به بورسهای مرتبط
 4. نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرایند پذیرش
 5. عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته شده

خدمات مشاوره عرضه

خدمات مشاوره عرضه شامل موارد زیر می باشد:

 1. بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب
 2. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
 3. ارائه راهنماییهای الزم جهت تهیه گزارش توجیهی.
 4. بررسی اطالعات،مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی
 5. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار یا عرضه محصول
 6. ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار،شرایط انتشار، نحوه فروش یاپذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.
 7. تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.

فرآیند اجرا

 1. درخواست پذیرش: ابتدا متقاضی پذیرش سهام یا محصول،درخواست مکتوب خود را به سبدگردان آرمان اقتصاد ارسال می نماید و پس ازتفاهم اولیه قرارداد فی مابین بین سبدگردان و منقاضی منعقد میگردد.
 2. تكمیل مدارك مورد نیاز:‌ پس از انجام بررسيهاي مقدماتی، متقاضی مي بایست كلیه مدارك مورد نیاز را که از سمت مشاور اعالم می گردد تکمیل نماید.
 3. ارائه مستندات به بورس: متقاضی پذیرش سهام یا محصول مدارك مورد نیاز از طریق مشاور پذیرش که سبدگردان آرمان اقتصاد می باشد به بورس مربوطه ارائه می نماید.
 4. برگزاري جلسه هیات پذیرش: پس از تكمیل پرونده شركت و ارائه كلیه اطالعات مورد نیاز، با هماهنگي بورس مربوطه، جلسه هیات پذیرش تشكیل ميگردد. تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد درخواست پذیرش، وضع شروط پذیرش و یا شرایط خاص برای انجام معامله، در صالحیت هیات پذیرش می باشد.
 5. تكمیل مدارك و درج در فهرست: پس از برگزاری جلسه هیات پذیرش و امضاي صورت جلسه،فاز بعدی اقدامات اجرایی در خصوص درج انجام مي گردد.
 6. عرضه سهام یا محصول: در آخرین مرحله عرضه سهام بر اساس دستوالعملهای تعیین شده به میزان تعداد سهم یا محصول تعهد شده توسط متقاضی صورت می پذیرد که در اینجا نیز سبدگردان آرمان اقتصاد می تواند با صندوق بازارگردانی خود نقش مهمی در تعادل عرضه و تقاضا و معامله سهام بر اساس قیمت منصفانه داشته باشد.