سبدگردانی

امین و حسابرس سبدگردانی آرمان اقتصاد

امین مشتریان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

شماره ثبت 17755
تاریخ ثبت 1383/11/13
شناسه ملی 10100617632
مدیران : محمدتقی رضائی و ابوالفضل رضائی

حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان
شماره ثبت 1588
تاریخ ثبت 20/01/1383
شناسه ملی 10260191203
کد اقتصادی 411171614784
مدیران : محسن شکری زاده

دیدگاهتان را بنویسید