معاونت تحقیق و توسعه

معاونت تحقیق و توسعه

نظارت بر قوانین و مقررات و ارتباط با سازمان

Member

راضیه مریزاد

مدیر
Member

ندا قوامی

کارشناس ارشد
Member

فروغ تیرگر

کارشناس

اصلاح ساختار گروه

Member

راضیه مریزاد

مدیر
Member

مشترک معاونت ها

کارشناسان

فناوری ارتباطات و اطلاعات

Member

حسین منطقی

مدیر
اینستاگرام تلگرام